top of page

BZK, WSW en AW zetten zich in voor oplossing woningcorporatie Vestia


Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) spannen zich in om samen met branchevereniging Aedes en Vestia een structurele oplossing te vinden voor de problemen bij Vestia. De vijf partijen legden gezamenlijk vast welke bijdrage zij ieder leveren.


Aedes en Vestia presenteerden op 15 januari 2021 een voorstel om het financiële probleem van de Rotterdamse woningcorporatie structureel op te lossen, zodat Vestia haar volkshuisvestelijke taken voor huurders en gemeenten weer kan waarmaken. Het systeemrisico dat samenhangt met de omvang van Vestia wordt verkleind, waardoor het risico voor het borgstelsel lager wordt. De corporaties die lid zijn van Aedes stemmen over het voorstel op hun ledencongres van 9 februari aanstaande.


Voorstel oplossing Vestia

Het voorstel bestaat in hoofdlijn uit drie elementen:

  1. Een bijdrage door andere corporaties via leningenruilen.

  2. Splitsing van Vestia in drie corporaties.

  3. Bijdragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en instemming met de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Inspanning alle betrokken partijen

Minister Ollongren, WSW, Aedes en Vestia hebben in een gezamenlijke verklaring vastgelegd dat zij zich inspannen om deze oplossing mogelijk te maken zodat per 1 juni gestart kan worden met de realisatie. Een aantal randvoorwaarden moet daarvoor nog uitgewerkt worden.

Als toezichthouder staat de Aw positief tegenover de oplossingsrichting, schrijft ze in een aparte brief aan de ondertekenaars. De Aw zal de splitsing van Vestia en de toelating tot het corporatiestelsel van de drie nieuwe corporaties beoordelen op het volkshuisvestelijk belang. Als de nieuwe corporaties niet meteen aan alle ratio’s kunnen voldoen, maar daar binnen vijf jaar wel perspectief op is, dan is dat geen belemmering voor toelating.Hoofdpunten overeenkomst BZK, WSW, Aedes en Vestia

  • Aedes stelde eerder een Adviescommissie in die het voorstel in nauw overleg met Vestia en de andere partijen uitwerkte. Het Aedesbestuur legde de voorstellen met een positief advies voor aan haar leden, die er op 9 februari over stemmen. Aedes blijft de uitwerking van het voorstel ondersteunen.

  • Vestia verklaart dat na de splitsing de drie corporaties weer in staat zijn een sober volkshuisvestelijk beleid te voeren. Dat betekent meer geld voor onderhoud, inflatievolgend huurbeleid en een bescheiden bijdrage aan de nieuwbouwopgave in de kerngemeenten. De verwachting is dat de drie corporaties binnen vijf jaar voldoen aan alle sectornormen.

  • WSW waardeert dat bij de oplossing ook is gekeken naar verlaging van het systeemrisico van Vestia in het borgstelsel. WSW wil eraan meewerken dat de drie nieuwe corporaties zelfstandig deel kunnen nemen aan het borgstelsel. Om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden wordt een herstelpad voor vijf jaar afgesproken. Als dat herstelpad wordt gevolgd, is het WSW ook bereid afspraken te maken over het inzetten van opbrengsten uit verkoop van woningen voor investeringen.

  • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties faciliteert deze oplossing door samen met Aedes een partij aan te stellen die alle partijen zal ondersteunen in de leningenruil. Verder zal zij zoeken naar mogelijke oplossingen voor eventuele belemmerende regelgeving of fiscale consequenties. Hierbij onderkent de minister dat de drie te vormen corporaties niet de hele volkshuisvestelijke opgave in de regio op zich kunnen nemen. De minister verwijst daarbij naar de maatregelen die zij heeft genomen om de investeringscapaciteit van de hele corporatiesector voor deze kabinetsperiode op peil te houden en de opties die zij in kaart brengt waarmee het volgende kabinet de opgaven en middelen van de sector structureel in balans.


Documenten


33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page