top of page

Regelgeving prestatieafspraken


Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in zogenoemde prestatieafspraken. In de Woningwet is een proces vastgelegd rondom het maken van de prestatieafspraken. Op deze pagina vindt u informatie hierover.


Over het onderwerp prestatieafspraken wordt veel gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk gescheiden te houden, is deze pagina ingericht voor een overzicht van de geldende wet- en regelgeving over het thema prestatieafspraken. Bezoek voor inspiratie, praktijkverhalen, nieuwsberichten en onderzoeken over het gebruik van de prestatieafspraken het dossier prestatieafspraken. Het optimaal benutten van dit instrument kan bijdragen aan de samenwerking op lokaal niveau.


Samenwerking

De samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is een bouwsteen om tot goede volkshuisvestelijke prestaties te komen op lokaal (of regionaal) niveau. De partijen hebben de vrijheid om een lokaal passend proces voor prestatieafspraken in te richten. Dit betekent dat meerjarige afspraken wettelijk mogelijk zijn en lokale partijen de ruimte hebben om het proces in te richten op een manier die voor hen het meest werkbaar is. Hierbij kan ook gedacht worden aan het betrekken van andere partijen bij de prestatieafspraken, zoals zorg- en welzijnspartijen. Of aan het maken van afspraken met een wederkerig karakter.

Belangrijk is om steeds het doel van de prestatieafspraken voor ogen te houden, zodat het maken van de afspraken zijn meerwaarde behoudt. Bezoek voor inspiratie rondom samenwerken het dossier samenwerken aan volkshuisvesting.


Wijzigingen na gewijzigde woningwet 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt de gemeentelijke woonvisie verplicht. Bovendien veranderen een aantal zaken aan het standaard wettelijk proces waarop woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zich kunnen beroepen om tot prestatieafspraken te komen. Zo vervalt het verplichte vooroverleg met huurderorganisaties over het activiteitenoverzicht van woningcorporaties, omdat dit tot ongelijke verhoudingen kan leiden tussen toegelaten instelling, gemeente en huurdersorganisatie.

Verder wordt de uiterlijke datum voor het doen van de uitnodiging van woningcorporatie(s) aan de gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) om het gesprek over prestatieafspraken te beginnen, vervroegd naar 1 april van elk jaar. Gezien deze nieuwe inrichting van het proces en gezien de woonvisie voor gemeenten verplicht wordt, kan vervallen dat de toegelaten instelling geen uitnodiging hoeft te doen indien de gemeente geen woonvisie heeft. Zo wordt gegarandeerd dat er altijd een gesprek plaats kan vinden. Lokale partijen kunnen het wettelijk proces om tot prestatieafspraken te komen samen inrichten op een manier die voor hen het best werkbaar is.


Om woningcorporaties meer slagkracht te geven op het gebied van leefbaarheid, worden een aantal zaken vereenvoudigd. Zo komt per 2022 het maximumbedrag voor leefbaarheid te vervallen en is het niet meer verplicht om prestatieafspraken over leefbaarheid te maken voordat deze uitgevoerd mogen worden. Meer informatie over leefbaarheid vindt u hier.

Om het voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties mogelijk te maken om beter in te spelen op lokale behoeften, wordt per 1 januari 2022 de DAEB-inkomensgrens gedifferentieerd en de vrije toewijzingsruimte aangepast. Het wordt dan onder andere mogelijk lokaal de vrije toewijzingsruimte te verruimen, indien dit in de prestatieafspraken is opgenomen. Meer informatie over toewijzen vindt u hier.


80 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page